کنکور سراسری انسانی 98 داخل


مواد امتحانی

ادبیات 14000319

عربی 14000319

دینی 14000319

زبان 14000319

ریاضی 14000319

اقتصاد 14000319

ادبیات اختصاصی 14000319

عربی تخصصی 14000319

تاریخ 14000319

جغرافیا 14000319

علوم اجتماعی 14000319

فلسفه و منطق 14000319

روان شناسی 14000319

شروع آزمون