کنکور سراسری انسانی 98 خارج


مواد امتحانی

ادبیات 14000314

عربی 14000314

دینی 14000314

زبان 14000314

ریاضی 14000314

اقتصاد 14000314

ادبیات اختصاصی 14000314

عربی اختصاصی 14000314

تاریخ 14000314

جغرافیا 14000314

علوم اجتماعی 14000314

فلسفه و منطق 14000314

روانشناسی 14000314

شروع آزمون