آزمون 6 فروردین رشته تجربی


مواد امتحانی

ادبیات تجربی 14000106

عربی تجربی 14000106

دینی تجربی 14000106

زبان تجربی 14000106

زمین شناسی 14000106

ریاضی تجربی 14000106

زیست 14000106

فیزیک تجربی 14000106

شیمی تجربی 14000106

شروع آزمون