آزمون 28 اسفند پایه دوازدهم و فارغ التحصیل رشته تجربی


مواد امتحانی

ریاضی تجربی 991228

زیست 991228

شروع آزمون