آزمون 14 فروردین دوازدهم تجربی


مواد امتحانی

زیست دوازدهم 14000114

شیمی دوازدهم 14000114

فیزیک دوازدهم 14000114

شروع آزمون