آزمون یازدهم تجربی 10 اردیبهشت 1400


مواد امتحانی

ادبیات 14000210

عربی 14000210

دینی 14000210

زبان 14000210

زمین 14000210

ریاضی 14000210

زیست 14000210

فیزیک 14000210

شیمی 14000210

شروع آزمون