آزمون یازدهم انسانی 25 اردیبهشت


مواد امتحانی

علوم و فنون 14000225

ریاضی 14000225

اقتصاد 14000225

عربی 14000225

فلسفه و منطق 14000225

روانشناسی 14000225

شروع آزمون