آزمون یازدهم انسانی 18 اردیبهشت


مواد امتحانی

عربی 14000218

علوم و فنون 14000218

ریاضی 14000218

اقتصاد 14000218

فلسفه و منطق 14000218

روانشناسی 14000218

شروع آزمون