آزمون پایه دهم و یازدهم رشته تجربی ۱۴۰۰۰۶۱5


مواد امتحانی

ادبیات دهم 14000615

عربی دهم 14000615

زبان دهم 14000615

ریاضی دهم 14000615

زیست دهم 14000615

فیزیک دهم 14000615

شیمی دهم 14000615

ادبیات یازدهم 14000615

عربی یازدهم 14000615

زبان یازدهم 14000615

ریاضی یازدهم 14000615

زیست یازدهم 14000615

فیزیک یازدهم 14000615

شیمی 14000615

شروع آزمون