آزمون جمع بندی کنکور 4 فروردین 1401 رشته تجربی


مواد امتحانی

ادبیات 14010104

عربی 14010104

دینی 14010104

زبان 14010104

ریاضی تجربی 14010104

زیست 14010104

فیزیک تجربی 14010104

شیمی تجربی 14010104

زمین 14010104

شروع آزمون