آزمون شبیه ساز کنکور سراسری رشته انسانی 1400


مواد امتحانی

ادبیات 14000312

عربی 14000312

دینی 14000312

زبان 14000312

ریاضی 14000312

اقتصاد 14000312

ادبیات اختصاصی 14000312

عربی اختصاصی 14000312

تاریخ 14000312

جغرافیا 14000312

علوم اجتماعی 14000312

منطق و فلسفه 14000312

روانشناسی 14000312

شروع آزمون