آزمون شبیه ساز کنکور رشته تجربی

آزمون شبیه ساز کنکور رشته تجربی


مواد امتحانی

ادبیات جامع 991219

عربی جامع 991219

دینی جامع 991219

زبان جامع 991219

زمین شناسی جامع 991219

ریاضی جامع 991219

زیست شناسی جامع 991219

فیزیک جامع 991219

شیمی جامع 991219

شروع آزمون