آزمون شبیه ساز کنکور رشته انسانی 1400


مواد امتحانی

ادبیات 14000303

عربی 14000303

دینی 14000303

زبان 14000303

ریاضی 14000303

اقتصاد 14000303

ادبیات اختصاصی 14000303

عربی 14000303

تاریخ 14000303

جغرافیا 14000303

علوم اجتماعی 14000303

منطق و فلسفه 14000303

روانشناسی 14000303

شروع آزمون