آزمون شبیه ساز کنکور تجربی 24 خرداد 1400


مواد امتحانی

ادبیات 14000324

عربی 14000324

دینی 14000324

زبان 14000324

زمین شناسی 14000324

ریاضی 14000324

زیست 14000324

فیزیک 14000324

شیمی 14000324

شروع آزمون