آزمون شبیه ساز کنکور تجربی 18 خرداد 1400


مواد امتحانی

ادبیات 14000318

عربی 14000318

دینی 14000318

زبان 14000318

زمین شناسی 14000318

ریاضی 14000318

زیست 14000318

فیزیک 14000318

شیمی 14000318

شروع آزمون