آزمون شبیه ساز کنکور انسانی 23 خرداد ۱۴۰۰


مواد امتحانی

ادبیات 14000323

عربی 14000323

دینی 14000323

زبان 14000323

ریاضی 14000323

اقتصاد 14000323

ادبیات تخصصی 14000323

عربی تخصصی 14000323

تاریخ 14000323

جغرافیا 14000323

علوم اجتماعی 14000323

فلسفه و منطق 14000323

روانشناسی 14000323

شروع آزمون