آزمون دوازده تجربی 14 اردیبهشت


مواد امتحانی

ادبیات 14000214

عربی 14000214

دینی 14000214

زبان 14000214

زیست 14000214

ریاضی 14000214

فیزیک 14000214

شیمی 14000214

شروع آزمون