آزمون دوازده انسانی 14 اردیبهشت


مواد امتحانی

علوم و فنون 14000214

عربی 14000214

ریاضی 14000214

اقتصاد 14000214

فلسفه و منطق 14000214

روانشناسی 14000214

شروع آزمون