آزمون دوازدهم ریاضی 1 اردیبهشت 1400


مواد امتحانی

ادبیات ریاضی 14000201

عربی ریاضی 14000201

دینی ریاضی 14000201

زبان ریاضی 14000201

ریاضیات 14000201

فیزیک ریاضی 14000201

شیمی ریاضی 14000201

شروع آزمون