آزمون دوازدهم تجربی 7 اردیبهشت 1400


مواد امتحانی

ادبیات تجربی 14000207

عربی تجربی 14000207

دینی تجربی 14000207

زبان تجربی 14000207

زیست 14000207

ریاضی تجربی 14000207

فیزیک تجربی 14000207

شیمی تجربی 14000207

شروع آزمون