آزمون دوازدهم تجربی 4 اردیبهشت 1400


مواد امتحانی

ادبیات تجربی 14000204

عربی تجربی 14000204

دینی تجربی 14000204

زبان تجربی 14000204

زیست 14000204

ریاضی تجربی 14000204

فیزیک تجربی 14000204

شیمی تجربی 14000204

شروع آزمون