آزمون دوازدهم تجربی 25 اردیبهشت


مواد امتحانی

ادبیات 14000225

عربی 14000225

دینی 14000225

زبان 14000225

زیست 14000225

ریاضی 14000225

فیزیک تجربی 14000225

شیمی تجربی 14000225

شروع آزمون