آزمون دوازدهم تجربی 23 اردیبهشت


مواد امتحانی

ادبیات 14000223

عربی 14000223

دینی 14000223

زبان 14000223

زیست 14000223

ریاضی 14000223

فیزیک 14000223

شیمی 14000223

شروع آزمون