آزمون دوازدهم تجربی 20 اردیبهشت


مواد امتحانی

ادبیات 14000220

عربی 14000220

دینی 14000220

زبان 14000220

زیست 14000220

ریاضی 14000220

فیزیک 14000220

شیمی 14000220

شروع آزمون