آزمون دوازدهم تجربی 18 اردیبهشت


مواد امتحانی

ادبیات 14000218

عربی 14000218

دینی 14000218

زبان 14000218

زیست 14000218

ریاضی 14000218

شیمی 14000218

فیزیک 14000218

شروع آزمون