آزمون دوازدهم تجربی 11 اردیبهشت 1400


مواد امتحانی

ادبیات 14000211

عربی 14000211

دینی 14000211

زبان 14000211

زیست 14000211

ریاضی 14000211

فیزیک 14000211

شیمی 14000211

شروع آزمون