آزمون دوازدهم تجربی 1 اردیبهشت 1400


مواد امتحانی

ادبیات تجربی 14000201

عربی تجربی 14000201

دینی تجربی 14000201

زبان تجربی 14000201

زیست 14000201

ریاضی تجربی 14000201

فیزیک تجربی 14000201

شیمی تجربی 14000201

شروع آزمون