آزمون دوازدهم انسانی 7 اردیبهشت 1400


مواد امتحانی

علوم و فنون 14000207

عربی 14000207

ریاضی 14000207

اقتصاد 14000207

فلسفه و منطق 14000207

روانشناسی 14000207

شروع آزمون