آزمون دوازدهم انسانی 31 اردیبهشت


مواد امتحانی

عربی 14000231

علوم و فنون 14000231

ریاضی 14000231

اقتصاد 14000231

فلسفه و منطق 14000231

شروع آزمون