آزمون دوازدهم انسانی 29 اردیبهشت


مواد امتحانی

علوم و فنون 14000229

ریاضی 14000229

اقتصاد 14000229

عربی 14000229

فلسفه و منطق 14000229

روانشناسی 14000229

شروع آزمون