آزمون دوازدهم انسانی 27 اردیبهشت


مواد امتحانی

عربی 14000227

علوم و فنون 14000227

ریاضی 14000227

اقتصاد 14000227

فلسفه و منطق 14000227

روانشناسی 14000227

شروع آزمون