آزمون دوازدهم انسانی 23 اردیبهشت


مواد امتحانی

عربی 14000223

علوم و فنون 14000223

ریاضی 14000223

اقتصاد 14000223

فلسفه و منطق 14000223

روانشناسی 14000223

شروع آزمون