آزمون دوازدهم انسانی 20 اردیبهشت


مواد امتحانی

عربی 14000220

علوم و فنون 14000220

ریاضی 14000220

اقتصاد 14000220

فلسفه و منطق 14000220

روانشناسی 14000220

شروع آزمون