آزمون دوازدهم انسانی 11 اردیبهشت 1400


مواد امتحانی

علوم و فنون 14000211

عربی 14000211

ریاضی 14000211

اقتصاد 14000211

فلسفه و منطق 14000211

روانشناسی 14000211

شروع آزمون