آزمون جمع بندی کنکور شماره 4 رشته تجربی


مواد امتحانی

ادبیات 14001122

عربی 14001122

دینی 14001122

زبان 14001122

زمین شناسی 14001122

ریاضی 14001122

زیست 14001122

فیزیک 14001122

شیمی 14001122

شروع آزمون