آزمون جمع بندی کنکور 4 فروردین 1401 رشته انسانی


مواد امتحانی

ادبیات 14010104

عربی انسانی 14010104

دینی انسانی 14010104

زبان 14010104

ریاضی انسانی 14010104

اقتصاد 14010104

علوم و فنون 14010104

عربی اختصاصی 14010104

تاریخ و جغرافیا 14010104

جامعه شناسی 14010104

فلسفه و منطق 14010104

روانشناسی 14010104

شروع آزمون