آزمون جمع بندی کنکور شماره 6 گاج 20 خرداد 1400


مواد امتحانی

ادبیات 14001205

عربی 14001205

دینی 14001205

زبان 14001205

ریاضی 14001205

زیست 14001205

فیزیک 14001205

شیمی 14001205

زمین شناسی 14001205

شروع آزمون