آزمون جمع بندی کنکور شماره 5 کانون 23 خرداد 1400


مواد امتحانی

ادبیات 14001128

عربی 14001128

دینی 14001128

زبان 14001128

زمین 14001128

ریاضی 14001128

زیست 14001128

فیزیک 14001128

شیمی 14001128

شروع آزمون