آزمون جمع بندی کنکور شماره 3 رشته تجربی


مواد امتحانی

ادبیات 14001115

عربی 14001115

دینی 14001115

زبان 14001115

زمین شناسی 14001115

ریاضی 14001115

زیست 14001115

فیزیک 14001115

شیمی 14001115

شروع آزمون