آزمون جمع بندی پایه رشته ریاضی


مواد امتحانی

ادبیات دهم ریاضی 14000720

عربی دهم ریاضی 14000720

زبان دهم ریاضی 14000720

ریاضی دهم ریاضی 14000720

فیزیک دهم ریاضی 14000720

شیمی دهم ریاضی 14000720

ادبیات یازدهم ریاضی 14000720

عربی یازدهم ریاضی 14000720

زبان یازدهم ریاضی 14000720

حسابان یازدهم 14000720

آمار یازدهم 14000720

فیزیک یازدهم ریاضی 14000720

شیمی یازدهم ریاضی 14000720

شروع آزمون