آزمون جمع بندی پایه رشته انسانی 14000610


مواد امتحانی

ادبیات 14000610

عربی 14000610

دینی 14000610

زبان 14000610

اقتصاد 14000610

ریاضی 14000610

علوم و فنون 14000610

جامعه شناسی 14000610

روانشناسی 14000610

شروع آزمون