آزمون جمع بندی پایه رشته انسانی 14000111


مواد امتحانی

ریاضی انسانی 14000111

اقتصاد 14000111

علوم و فنون 14000111

عربی انسانی 14000111

جامعه شناسی 14000111

فلسفه و منطق 14000111

روان شناسی 14000111

شروع آزمون