آزمون جمع بندی پایه رشته تجربی


مواد امتحانی

ادبیات دهم 14000720

عربی دهم 14000720

زبان دهم 14000720

ریاضی دهم 14000720

زیست دهم 14000720

فیزیک دهم 14000720

شیمی دهم 14000720

ادبیات یازدهم 14000720

عربی یازدهم 14000720

زبان یازدهم 14000720

ریاضی یازدهم 14000720

زیست یازدهم 14000720

فیزیک یازدهم 14000720

شیمی یازدهم 14000720

شروع آزمون