آزمون جمع بندی پایه رشته انسانی


مواد امتحانی

ادبیات دهم انسانی14000720

عربی دهم انسانی14000720

دینی دهم انسانی14000720

زبان دهم انسانی14000720

اقتصاد دهم 14000720

ریاضی دهم انسانی14000720

علوم وفنون دهم 14000720

عربی تخصصی دهم 14000720

جامعه شناسی دهم14000720

منطق دهم 14000720

ادبیات یازدهم انسانی 14000720

عربی یازدهم انسانی 14000720

دینی یازدهم انسانی14000720

زبان یازدهم انسانی14000720

ریاضی یازدهم انسانی14000720

علوم وفنون یازدهم 14000720

عربی تخصصی یازدهم 14000720

جامعه شناسی یازدهم14000720

فلسفه یازدهم 14000720

روانشناسی یازدهم14000720

شروع آزمون