آزمون تعیین سطح ورودی یازدهم ریاضی


مواد امتحانی

ادبیات تعیین سطح 11 ریاضی

زبان تعیین سطح 11 ریاضی

عربی تعیین سطح 11 ریاضی

دینی تعیین سطح 11 ریاضی

فیزیک تعیین سطح 11 ریاضی

ریاضی تعیین سطح 11 ریاضی

شیمی تعیین سطح 11 ریاضی

شروع آزمون