آزمون تعیین سطح ورودی دوازدهم تجربی


مواد امتحانی

ادبیات تعیین سطح تجربی 12

عربی تعیین سطح 12 تجربی

دینی تعیین سطح 12 تجربی

زبان تعیین سطح 12 تجربی

ریاضی تعیین سطح 12 تجربی

زیست تعیین سطح 12 تجربی

فیزیک تعیین سطح 12 تجربی

شیمی تعیین سطح 12 تجربی

شروع آزمون