آزمون تعیین سطح ورودی دوازدهم انسانی


مواد امتحانی

ادبیات تعیین سطح 12 انسانی

عربی تعیین سطح 12 انسانی

دینی تعیین سطح 12 انسانی

زبان تعیین سطح 12 انسانی

اقتصاد تعیین سطح 12 انسانی

ریاضی تعیین سطح 12 انسانی

علوم و فنون تعیین سطح 12 انسانی

جامعه شناسی تعیین سطح 12 انسانی

منطق تعیین سطح 12 انسانی

فلسفه تعیین سطح 12 انسانی

روانشناسی تعیین سطح 12 انسانی

شروع آزمون