به علت غیبت در آزمون ، امکان شرکت در آزمون بعدی را ندارید