از لینک های زیر قادر به دانلود دفترچه سوالات هر آزمون می باشید، دفترچه سوالات مربوط به هر آزمون از ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح روز برگزاری آزمون مربوطه قابل دانلود میباشد.

دفترچه آزمون جمع بندی پایه رشته انسانی

دفترچه آزمون جمع بندی پایه رشته تجربی

دفترچه آزمون جمع بندی پایه رشته ریاضی

دفترچه آزمون جامع شماره سه ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

دفترچه آزمون جامع شماره دو ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

دفترچه آزمون جامع شماره یک ۱۳۹۹/۰۴/۲۸

دفترچه آزمون جامع شماره شش ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

دفترچه آزمون جامع شماره پنج ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

دفترچه آزمون جامع شماره چهار ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

دفترچه آزمون انسانی یکم شهریور

دفترچه آزمون جامع شماره هشت ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

دفترچه آزمون جامع شماره هفت ۱۳۹۹/۰۵/۱۹