آزمون های ۱۴۰۰

پاسخ سوالات جامع گزینه دو انسانی ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

سوالات جامع گزینه دو انسانی ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پاسخ سوالات جامع گزینه دو انسانی ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

سوالات جامع گزینه دو انسانی ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

پاسخ سوالات جامع گزینه دو انسانی ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

سوالات جامع گزینه دو انسانی ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

پاسخ سوالات جامع گزینه دو انسانی ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

سوالات جامع گزینه دو انسانی ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

پاسخ سوالات جامع گزینه دو انسانی ۱۴۰۰/۰۴/۰۴

سوالات جامع گزینه دو انسانی ۱۴۰۰/۰۴/۰۴

آزمون های ۹۹

پاسخ سوالات جامع گزینه دو انسانی ۹۹/۰۵/۰۳

سوالات جامع گزینه دو انسانی ۹۹/۰۵/۰۳

پاسخ سوالات جامع گزینه دو انسانی ۹۹/۰۴/۲۷

سوالات جامع گزینه دو انسانی ۹۹/۰۴/۲۷

پاسخ سوالات جامع گزینه دو انسانی ۹۹/۰۵/۱۷

سوالات جامع گزینه دو انسانی ۹۹/۰۵/۱۷

پاسخ سوالات جامع گزینه دو انسانی ۹۹/۰۵/۱۰

سوالات جامع گزینه دو انسانی ۹۹/۰۵/۱۰

پاسخ سوالات جامع گزینه دو انسانی ۹۹/۰۵/۲۴

سوالات جامع گزینه دو انسانی ۹۹/۰۵/۲۴